Wirtualny adres w Warszawie

Przygotujemy i złożymy za ciebie zgłoszenie adresu do doręczeń osób reprezentujących spółkę.

 • Oferujemy

  ZALETY WYNAJMOWANIA ADRESU DO DORĘCZEŃ:

  • Nie musisz podawać swojego adresu zamieszkania albo zameldowania
  • Przygotujemy i złożymy za ciebie dokumenty do KRS-u
  • Korespondencja sądowa jest odbierana w terminie
  • Korespondencja jest skanowana i bezpośrednio trafia na twojego e-maila

  Wirtualny adres – CENNIK

  • Adres do doręczeń:
   – opłata półroczna – 150 zł netto
   – opłata roczna – 300 zł netto
  • Zgłoszenie adresu do doręczeń do KRS: 100 zł netto
 • Przepisy

  15 marca 2018 roku w życie weszły przepisy znowelizowanej ustawy o KRS, które nakazują powołanym osobom uprawnionym do reprezentacji, do wniosku do KRS dołączyć już nie tylko ich zgodę na powołanie, ale także wskazać adresy do doręczeń.

  Dodatkowy obowiązek dotyczy przede wszystkim spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych polega on na konieczności przekazania listy obejmującej nazwisko i imię oraz adres do doręczeń (albo firmę lub nazwę i siedzibę) członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. Lista ta musi być składana przy pierwszym wniosku o wpis do KRS. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, trzeba będzie podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej (nowy art. 19a ust. 5d zd. 1-2 ustawy o KRS).

  W przypadku, gdy osobą uprawnioną do reprezentacji spółki jest osoba, której adres znajduje się poza terytorium UE, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

 • Informacje

  Adres do doręczeń nie musi być adresem zameldowania czy zamieszkania musi jednak gwarantować odebranie pism procesowych i orzeczeń dotyczących zainteresowanych osób (dodany art. 133 par. 2c kpc). Adres nie będzie ujawniany w odpisie KRS.

  Adresy będą gromadzone w aktach rejestrowych podmiotów. Akta te są jawne. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o KRS każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS, chyba że ustawa stanowi inaczej.

  Zmiana adresu podlega zgłoszeniu
  Zgodnie z art 19a ust. 5b ustawy o KRS każdorazową zmianę adresu do doręczeń należy zgłosić sądowi rejestrowemu, załączając oświadczenie, o którym mowa w ust. 5. Do chwili zgłoszenia nowego adresu doręczeń dokonuje się na adres złożony do akt rejestrowych.

  Zgłoszenie nowego adresu jest zwolnione z opłaty sądowej.

 • Pamiętaj!

  Brak zgłoszenia zmiany adresu będzie skutkował pozostawieniem pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (dodany art. 139 par. 3(1) kpc).

  Należy pamiętać o tym, że – nawet w przypadku braku zmiany w organach uprawnionych do reprezentacji – każda spółka, która nie podała adresów do doręczeń, musi to zrobić w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji. W przypadku spraw już toczących się w pierwszej instancji sąd z urzędu wezwie do uzupełnienia danych o adres do doręczeń.

  Najpóźniej do połowy września 2019 lub przy pierwszym kontakcie z KRS tj. przy zgłaszaniu jakichkolwiek zmian np. zmiana siedziby czy adresu siedziby.

Szybki kontakt

Jesteś zainteresowany współpracą?

Szybki kontakt
Imię i nazwisko
Miasto
Telefon
Email
W czym możemy pomóc?